Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelnie.
2.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)celem np. zakwalifikowania do placówki oświatowej.
3.Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, niepodania danych osobowych  uniemożliwia zakwalifikowanie dziecka do Jednostki oświatowej;
4.Dane osobowe nie będą przekazywane za granicę ani użyte do profilowania
5.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy.
6.Posiada Pan/ Pani prawo do:
a.żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także oprawie do przenoszenia danych;
c.prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d.wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
7.Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest osoba pod adresem email:
iodrodo@pm.me

Podstawowe prawa osób do danych osoby, której dane dotyczą

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych:
a.które są nieprawidłowe,
b.uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych realizowane jest z uwzględnieniem art. 16 RODO

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Osoba, której dane dotyczą, może żądać na podstawie art. 17 RODO w formie wyraźnego oświadczenia usunięcia danych osobowych jej dotyczących, wskazując przedmiotowy zakres żądania.Dyrektor ZS-P ustali okresy przechowywania danych, uwzględniając okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których dane są przetwarzane oraz okres dla przechowywania danych w celach archiwalnych lub statystycznych. Dyrektor ZS-P może przechowywać dane po osiągnięciu pierwotnych celów przetwarzania, pod warunkiem, że ich dalsze przechowywanie znajduje podstawę prawną.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
1.Żądanie ograniczenia przetwarzania danych wynika z art. 19 RODO powinno być złożone w formie wyraźnego oświadczenia wskazującego przedmiotowy zakres żądania.
2.Ograniczenie przetwarzania danych Dyrektor ZS-P może realizować w szczególności poprzez ich pseudonimizację.
3.Dyrektor ZS-P może dodatkowo, w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
a.czasowo przenieść wybrane dane osobowe do innego systemu przetwarzania,
b.uniemożliwić użytkownikowi dostęp do wybranych danych,
c.czasowo usunąć ze strony internetowej opublikowane dane,
d.ograniczyć środkami technicznymi przetwarzanie w zautomatyzowanych zbiorach danych w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane.
4.Dyrektor ZS-P może przechowywać dane osobowe, co do których zostało zgłoszone żądanie ograniczenia przetwarzania.
5.Realizacja żądania ograniczenia przetwarzania danych nie powoduje zaprzestania przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zaleceń lub rekomendacji Organu nadzorczego.

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
1.Dyrektor ZS-P, który podjął stosowne działania informuje o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu Dyrektor ZS-P ujawnił dane osobowe użytkownika z wyłączeniem:
a.gdy zawiadomienie okaże się niemożliwe lub wymagać będzie nadmiernie dużego wysiłku,
b.gdy zmiana, sprostowanie, ograniczenie lub usunięcie nie jest widoczne dla odbiorcy,
c.odbiorca dalej nie funkcjonuje wskutek likwidacji lub wykreślenia z rejestru,
d.z okoliczności wynika, że dane nie będą dalej przetwarzane.
2.Dyrektor ZS-P na żądanie osoby, której dane dotyczą informuje o odbiorcach, którym przekazano jej dane.
3.Jeśli obowiązek, o którym mowa w ust. 2, okaże się niewykonalny lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku, powinien udokumentować podjęcie racjonalnych działań z uwzględnieniem dostępnych technologii i środków w celu wypełnienia tego obowiązku.

Prawo do przenoszenia danych
1.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania przenoszenia danych go dotyczących (art. 20 RODO). Oznacza to prawo do otrzymania oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi.
2.Przenoszeniu podlegają tylko dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
3.Przenoszeniu nie podlegają dane znajdujące się w zbiorach papierowych.
4.Dane podlegające przenoszeniu to dane, które zostały przekazane Dyrektor ZS-P przez osobę, której dane dotyczą, świadomie i aktywnie oraz dane wygenerowane przez jej działanie.
5.Osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek w celu skorzystania z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych osobiście lub przez osobę upoważnioną.
6.Dyrektor ZS-P przekaże dane w postaci pliku stosując powszechnie używany format XML.
7.W przypadku żądania do przesłania danych innemu administratorowi użytkownik placówki składa administratorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do innego administratora.
8.Dane mogą być przenoszone, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym osób, których dane znajdują się w bazie przetwarzania danych w ZS-P w Strzelnie.
9.Dyrektor ZS-P przesyłając dane podejmie należyte starania w celu zapewnienia, aby dane osobowe zostały bezpiecznie przesłane.

Prawo sprzeciwu
1.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wskazując jednocześnie, wobec jakiego konkretnego celu przetwarzania składa sprzeciw i wykazać, na czym polega szczególny charakter jej sytuacji (art. 21 RODO).
2.Dyrektor ZS-P ma prawo odmowy uwzględnienia sprzeciwu po dokonaniu analizy, czy szczególna sytuacja osoby, której dane dotyczą, ma charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. Jednocześnie Dyrektor ZS-P wyjaśni przyczyny, dla których uważa, że interesy, prawa i wolności tej osoby, nie mają charakteru nadrzędnego.
3.Dyrektor ZS-P może przetwarzać dane dla celów statystycznych, w tym na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących sektora samorządowego. Osoba sprzeciwiająca się takiemu celowi powinna wykazać, na czym polega szczególny charakter jej sytuacji i jakie prawa osoby są zagrożone.
4.Dyrektor ZS-P może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w jasny i przystępny sposób wyjaśniając przyczyny odmowy. Odmowa jest poprzedzona analizą szczególnej sytuacji tej osoby

Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie
1.Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy osoby, której dane dotyczą, jeżeli jej treść jest wyłącznie wynikiem operacji na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym.
2.Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane dotyczą, albo jeżeli zezwalają na to przepisy prawa, które przewidują również środki ochrony uzasadnionych interesów, której dane dotyczą.
3.Dyrektor ZS-P nie profiluje interesantów (art. 22 RODO).

Skip to content