Blog

„ZASTRZELENI WIEDZĄ” PROJEKT UNIJNY

W GMINIE STRZELNO – ZASTRZELENIE WIEDZĄ!
Gmina Strzelno przez ostatnie dwa lata prowadzi bardzo zintensyfikowane działania w celu skorzystania z pozabudżetowych środków finansowych, zwłaszcza unijnych. Jednym z głównych obszarów, które należy doposażyć jest Oświata, stąd duże zaangażowanie w projekty dotyczące edukacji. Kompleksowe działania w celu unowocześniania edukacji w szkołach Gminy Strzelno są priorytetem. Wśród wielu projektów związanych z naszą Oświatą na szczególną uwagę, bo dotyczącym bezpośrednio uczniów, zasługuje projekt „ZASTRZELENI WIEDZĄ – kompleksowe programy unowocześnienia edukacji w szkołach gminy Strzelno”, który dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne.
Celem obecnych władz samorządowych gminy Strzelno jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego. Projekt Zastrzeleni Wiedzą poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej wraz z doposażeniem zaplecza technicznego w trzech naszych placówkach tj. w Szkole Podstawowej im.A.A.Michelsona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelnie, w Szkole Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi im.J.Dałkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr2 w Strzelnie oraz w Szkole Podstawowej im.G.Zielińskiego w Markowicach ma podnieść kompetencje 240 uczniów i 22 nauczycieli oraz objąć ponad 63 uczniów ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi indywidualną opieką edukacyjną.
Udział w zajęciach z rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych z wykorzystaniem metody eksperymentu, podniesienie umiejętności uniwersalnych, udział w zajęciach doradztwa zawodowego, udział w zajęciach z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi to podstawowe zadania projektu, które mają wpłynąć właśnie na podniesienie kompetencji uczniów.
Udział nauczycieli w kursach w obszarze pedagogiki specjalnej, kompetencji wychowawczych, z wykorzystaniem metod eksperymentu i narzędzi TIK w nauczaniu ma podnieść ich kompetencje oraz przede wszystkim przyczynić się do podniesienia jakości i zwiększenia spectrum prowadzonych przez nauczycieli zajęć, a to z kolei niewątpliwie bezpośrednio przełoży się na cel główny projektu czyli podniesienie kompetencji uczniów w wielu obszarach.
Zajęcia są dla uczestników całkowicie bezpłatne i odbywać się będą w tym roku szkolnym na terenie ww. trzech placówek jako zajęcia dodatkowe poza obowiązującym planem lekcji. Jak mówi Koordynatorka Projektu – Mamy nadzieję, że forma i jakość zajęć zachwyci dzieci, a efekty jakie z ich przeprowadzenia zostaną osiągnięte wpłyną na ich dalszy rozwój.

Skip to content